บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นิคมสินสาคร บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

30/88 หมู่ที่ 1 ถ.เจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ในนิคมการพิมพ์สินสาคร